ابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز بن ضحاک اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن عبدالعزیز بوبه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار