ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه تاجر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه بن محمّد بن خُرشید قوله تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. مشارٌالیه دایی عبداللّه و محمود پسران احمد بن محمود می‌باشد. از ابن عقده، ابن مَخلد، ابوعبداللّه حسین بن اسماعیل محاملی، ابوسعید احمد بن محمّد بن زیاد اعرابی روایت می‌کند، و ابواسحاق قفّال، ابوالحسن عبیداللّه بن محمّد بن اسحاق و ابومنصور بن شکرویه از او نقل حدیث نموده‌اند. وی در صفر ۴۰۰ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۴.    
۲. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۵، ص۳۳۹.    
۳. ابن عساکر، علی بن حسن، تبیین کذب المفتری، ص۴۲۹.    
۴. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۲۸۹.    
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۰، ص۱۴۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۳.    


جعبه ابزار