ابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عمر بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. در بلخ ساکن بوده، و از ابوالقاسم محمود بن محمّد بن خلف سهاوری اسفرائنی از او اخذ حدیث کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۰.    جعبه‌ابزار