ابواسحاق ابراهیم بن عیسی زاهد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن عیسی زاهد اصفهانی، از عرفا و متصوّفه اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن عیسی زاهد اصفهانی، از عرفاء و متصوّفه قرن سوم هجری است. از مصاحبان معروف کرخی است، و کراماتی از او نقل شده است. وی در سال ۲۴۷ق وفات یافت. از ابی داوود و شبابه بن سوار و مروان بن محمّد مقری روایت حدیث نموده، و احمدمحمّد مدینی بزاز و نصر بن هشام از او روایت می‌کنند.
[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۳.
[۳] امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۳۴۳.
[۴] جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۲۶۳.
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۳۴۳.
۴. جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۱.    جعبه‌ابزار