ابواسحاق ابراهیم بن محمد تاجر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم تاجر اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم اصفهانی تاجر، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان است. ابوالفتح محمّد بن محمّد بن عبداللّه بن محمّد بسطامی خورنقی از او روایت می‌کند، و خورنق از قرای بلخ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار