ابواسحاق ابراهیم بن محمد مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن حارث بن میمون مدینی اصفهانی معروف به «ابراهیم بن نائله»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. نائله نام مادر او است. وی از بسیاری از محدّثان، حدیث نقل کرده است که از آن جمله است: احمد بن حاتم، جعفر بن محمّد بن یزید، سلیمان بن داوود، علیّ بن بشر، عمّار بن‌ هارون و محمّد بن مغیره. جمعی نیز از ابراهیم بن نائله روایت می‌کنند ازجمله: ابوبکر بردعی، احمد بن بندار، احمد بن اسحاق، احمد بن محمّد بن کوفی، اسماعیل بن عمرو بجلی، جعفر بن محمّد، محمّداسحاق بن عمران. صاحب عنوان در سال ۲۹۱ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۸۵.    
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    
۳. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۵.    


جعبه ابزار