ابواسحاق ابراهیم تاجر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم تاجر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم تاجر اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار