ابواسحاق اسماعیل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق اسماعیل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابواسحاق اسماعیل بن احمد ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق اسماعیل بن عمرو بجلی کوفی اصفهانی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار