ابواسحاق اسماعیل ثقفی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق اسماعیل ثقفی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابواسحاق اسماعیل بن احمد ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار