ابوالبقاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالبقاء ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالبقاء عکبری، محب‌الدین عبداللـه بن حسین بن عبداللـه (۵۳۸-۶۱۶ق/۱۱۴۳-۱۲۱۹م)، نحوی و فقیه حنبلی
ابوالبقاء کفوی، ایوب بن موسی حسینی کفوی (۱۰۲۸-۱۰۹۵ق/۱۶۱۹-۱۶۸۴م)، ادیب، لغوی و فقیه حنفی
هبة‌الله ابوالبقاء حلی، هبة‌اللّه‌ بن ناصر، محدّث و مورخ امامی قرن پنجم و ششم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار