ابوالحارث (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحارث ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحارث منصور بن نوح، از امرای سامانی
ابوالحارث (از قراء سبعه)، اَبوالْحارِثْ، یکی از دو راوی قرائت کسائی از قراء سبع
ابوالحارث بساسیری، ابوالحارث ارسلان مظفر بَساسیری، یکی از سران برجسته نظامی در اواخر حکومت آل بویه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار