ابوالحسن‌ علی‌ بن اسماعیل‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن‌ علی‌ بن اسماعیل‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن سیده ابوالحسن علی بن اسماعیل، ابن‌سیده، ابوالحسن علی بن اسماعیل (۳۹۸- ۴۵۸ قمری)، ادیب، لغوی و نحوی عصر ملوک الطوایفی اندلس
ابن‌حرزهم ابوالحسن‌ علی‌ بن اسماعیل‌، اِبن حِرْزِهِم‌، علی‌ بن اسماعیل‌ بن محمد بن عبدالله‌ (د ۵۵۹ق‌/ ۱۱۶۴م‌)، فقیه و صوفی مغربی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار