ابوالحسن اسماعیل صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن اسماعیل صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسن اسماعیل بن صاعد بن محمد صاعدی اصفهانی، بزرگ‌ترین فرزند قاضی صاعد از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالحسن اسماعیل بن صاعد بن منصور صاعدی اصفهانی، از علمای خاندان صاعدی اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار