ابوالحسن بن محمدکاظم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن بن محمدکاظم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالحسن بن محمدکاظم مرتضوی کرونی اصفهانی، از فقها و علمای معاصر اصفهان
ابوالحسن بن محمدکاظم صفای جاجرمی اصفهانی، از دانشمندان و ادبای قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار