ابوالحسن علی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسن علی بن جبله تمیمی اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالحسن علی بن حسین باقولی اصفهانی، ابوالحسن علی بن حسین باقولی، مفسر و نحوی قرن ششم هجری
ابوالحسن علی بن صباح اصفهانی، از محدّثین و حافظان حدیث در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار