ابوالحسن علی بن محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فرحون ابوالحسن نورالدین علی بن محمد، ابوالحسن نورالدین علی بن محمد بن فرحون، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌فَرْحون
ابن‌قطان ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد کتامی‌ حمیری‌ فاسی‌، اِبْن‌ِ قَطّان‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ کتامی‌ حِمَیری‌ فاسی‌ (د ۶۲۸ق‌/۱۲۳۱م‌)، فقیه و محدث مالکی
ابن‌وفا ابوالحسن علی بن محمد، اِبْنِ وَفا، ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن وفا، مفسر، فقیه، ادیب، شاعر و صوفی مشهور سدۀ ۸ق مصر
ابوالحسن علی بن محمد طباطبایی حسنی، ابوالحسن علی بن محمد بن احمد ملقب به شهاب یکی از شخصیت‌های خاندان آل‌طباطبا
ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سياسى اسلام، شافعی‌مذهب
ابوالحسن علی بن محمد مداینی، علی بن محمد بن عبدالله بن ابی‌سیف مداینی، از مهم‌ترین مؤلفان تاریخ‌نویس
ابوالحسن‌ نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد اشمونی، اُشْمونی‌، ابوالحسن‌ نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ عیسی‌ (۸۳۸ - ۹۱۷ یا ۹۱۸ق‌/۱۴۳۵-۱۵۱۱ یا ۱۵۱۲م‌)، فقیه‌، نحوی‌ و مقری‌ شافعی‌مذهب مصری‌
ابن‌مغازلی ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد طیب‌ جلایی‌، علی‌ بن‌ محمد بن‌ محمد بن‌ طیب‌ جُلاّیی‌، مورخ‌، محدث‌ و فقیه‌ واسطی‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌مغازلی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار