ابوالرجاء اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالرجاء اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالرجاء ذاکر بن علی اسواری اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری اصفهان
ابوالرجاء بدر بن ثابت رارانی اصفهانی، از محدّثین و عرفای اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار