ابوالعباس احمد بن جعفر مودب ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن جعفر مودب ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن جعفر بن احمد مؤدّب ابهری، از محدّثین اصفهان بوده است، و از محمّد بن حسن بن مهلب و فضل بن خصیب نقل احادیث می‌کند. احمد بن جعفر فقیه یزدی از او روایت می‌نماید. ابهر یکی از روستاهای بلوک جی اصفهان است.
[۳] بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۴۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۴.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    
۳. بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۴۲۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۳.    جعبه ابزار