ابوالعباس احمد بن حسن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن حسن ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن حسن سسویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
شرف‌الدین ابوالعباس احمد بن حسن آل‌قدامه، شرف‌الدّین ابوالعباس احمد بن حسن معروف به ابن‌قاضی الجبل، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار