ابوالعباس احمد بن عبداللّه بنداری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن عبداللّه بنداری اصفهانی، شاعر فارسی‌گوی، معاصر با مافرّوخی در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن عبداللّه بنداری، شاعر فارسی‌گوی، معاصر با مافرّوخی مؤلّف کتاب محاسن اصفهان است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۹.    جعبه ابزار