ابوالعباس احمد بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعباس احمد بن علی نجاشی، مشهور به ابوالحسن، ابوالحسین و ابوالعباس، از اساتید و بنیان‌گذاران «علم رجال»
ابن‌نوح ابوالعباس احمد بن علی سیرافی، محدث، رجال‌شناس و فقیه امامی در سده‌های ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م
ابوالعباس احمد بن علی ابار نخشبی، اَبّار، ابوالعباس احمد بن علی بن مسلم نخشبی محدث بغداد (د ۲۹۰ق/۹۰۳م)
ابوالعباس احمد بن علی ازدی حمصی آل‌مهلب، ابوالعباس احمد بن علی بن معقل ازدی مهلبی حمصی، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوالعباس احمد بن علی سامانی صحاف اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن علی کاتبی اصفهانی، از دانشمندان اصفهان و مقدّم بر خواجه نصیرالدّین طوسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار