ابوالعباس احمد بن فضل قصری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن فضل قصری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس احمد بن فضل بن احمد بن عبداللّه بن محمّد قصری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. ابوسعد سمعانی در اصفهان از وی حدیث شنیده است. وی منسوب به «قصر» از محلّه‌های اصفهان است، و شاید محلّه «باب‌القصر» یا «درکوشک» همین محلّه «قصر» باشد.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۶.    جعبه ابزار