ابوالعباس کوفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس کوفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌سماک ابوالعباس محمد بن‌ صبیح‌ عجلی‌ کوفی‌، اِبْن‌ِ سَمّاک‌، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبیح‌ عجلی‌ کوفی‌ (د ۱۸۳ق‌/ ۷۹۹م)، فقیه‌، محدث‌ و زاهد
ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق کوفی، بَقباق، ابوالعباس، فضل بن عبدالملک کوفی، راوی شیعی در سده‌ی دوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار