ابوالعز اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعز اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعز خلیل بن تمیم معلم اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعز محدث اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعز ثابت بن محمد ثقفی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالعز ثابت بن محمد مستوفی اصفهانی، دارای مقام استیفا در زمان سلطان مسعود سلجوقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار