ابوالعز ثابت بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعز ثابت بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعز ثابت بن محمد ثقفی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالعز ثابت بن محمد مستوفی اصفهانی، دارای مقام استیفا در زمان سلطان مسعود سلجوقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار