ابوالعلاء اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعلاء نیشابوری اصفهانی، از فقهای عامّه قرن پنجم هجری و از قضات اصفهان
ابوالعلاء فرسانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعلاء سروی اصفهانی، از بزرگان اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالعلاء صاعد بن محمد صاعدی اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالعلاء احمد بن محمد حافظ اصفهانی، از دانشمندان اصفهان
ابوالعلاء احمد بن محمد محدث اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار