ابوالعلاء صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمان صاعدی اصفهانی، ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمن بخاری اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالعلاء صاعد بن محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن محمد بن احمد بن عبیدالله ملقب به عمادالاسلام و مشهور به قاضی صاعد
ابوالعلاء صاعد بن حسین صاعدی اصفهانی، ابوالعلاء صاعدی صاعد بن حسین بن حسن بن اسماعیل بن صاعد بن محمد قاضی نیشابور و از خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن محمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن محمد بن محمد هروی مشهور به حافظ ابوالعلاء از خاندان صاعدی اصفهانی و از علمای هرات
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن عبدالله صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن عبدالله بن ابراهیم از علمای خاندان صاعدی اصفهانی
ابوالعلاء صاعد بن منصور صاعدی اصفهانی، از افراد برجستۀ خاندان آل صاعد و سمت خطیبی نیشابور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار