ابوالعلاء صاعد بن سیار اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء صاعد بن سیار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعلاء صاعد بن سیار بن محمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن محمد بن محمد هروی مشهور به حافظ ابوالعلاء از خاندان صاعدی اصفهانی و از علمای هرات
ابوالعلاء صاعد بن سیار بن عبدالله صاعدی اصفهانی، صاعد بن سیار بن عبدالله بن ابراهیم از علمای خاندان صاعدی اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار