ابوالعلاء صاعد بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء صاعد بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمان صاعدی اصفهانی، ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمن بخاری اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالعلاء صاعد بن محمد بن احمد صاعدی اصفهانی، صاعد بن محمد بن احمد بن عبیدالله ملقب به عمادالاسلام و مشهور به قاضی صاعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار