ابوالغنائم‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالغنائم‌ ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالغنائم‌ سالم‌ بن‌ محمد، ابوالغنائم‌ سالم‌ بن‌ محمد بن‌ سالم‌، محدث‌، قاضی‌ ، ناظر دیوان‌ اشراف‌، دیوان‌ کبیر و خزانه‌
ابوالغنائم‌ هبةالله‌ بن‌ محفوظ، ابوالغنائم‌ هبةالله‌ بن‌ محفوظ (۵۱۱ -۳ جمادی‌ الاخر ۵۶۳ق‌/ ۱۱۱۷- ۱۵ مارس‌ ۱۱۶۸م‌)، محدث‌ و قاضی‌ شافعی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار