ابوالفتح احمد بن‌ علی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح احمد بن‌ علی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفتح احمد بن علی مافروخی اصفهانی، از ادباء و فضلای اصفهان
ابن‌برهان ابوالفتح احمد بن‌ علی‌، اِبْن‌ِ بَرْهان‌، ابوالفتح‌، احمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ برهان‌ (۴۷۹- ۵۱۸ق‌/۱۰۸۶-۱۱۲۴م‌)، اصولی‌ و فقیه‌ شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار