ابوالفتح احمد بن علی مافروخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح احمد بن علی مافروخی اصفهانی، از ادباء و فضلای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفتح احمد بن علی مافروّخی اصفهانی، از ادباء و فضلای اصفهان است. مافرّوخی او را در ردیف متقدّمین و از طبقه دانشمندان صرف و نحو و لغت و انشاء برشمرده است.

فایده

[ویرایش]

کلمه «مافرّوخ» ظاهرا مرکّب است از دو کلمه ماه و فرّخ به معنی «ماه مبارک» و این، نسبتِ جمعی از فضلاء اصفهان در قرن پنجم هجری است، و آنان منسوب‌اند به مافرّوخ بن بختیار اصفهانی، که نسبش به آذرشاپوران بن آذرمانان اصفهانی می‌پیوندد.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۳۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۹.    جعبه ابزار