ابوالفتح اسماعیل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح اسماعیل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفتح اسماعیل بن علی طوسی جعفری زینبی اصفهانی، از صوفیان قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان
ابوالفتح اسماعیل بن فضل سراج اصفهانی، از قاریان و محدّثان اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
ابوالفتح اسماعیل بن محمد طرطوسی سلمی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری و ساکن اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار