ابوالفتح بختیاری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح بختياری اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفتح اوژن بختیاری اصفهانی، از شعرا و نویسندگان معاصر
ابوالفتح دانشور بختیاری اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار