ابوالفضائل علی بن ابی‌المظفر آمدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآمِدی، ابوالفضائل علی بن ابی‌المظفر ( ذیحجه ۵۵۹ ـ ربیع‌الاول ۶۰۸ق/اکتبر ۱۱۶۴ ـ اوت ۱۲۱۱م)، فقیه و ادیب شافعی بود.


معرفی آمدی

[ویرایش]

آمِدی از خاندان محترمی بود که از آمِد به واسط کوچیده بود و به همین جهت به آمدی شهرت یافت.
چندی به بغداد رفت و نزد فقیهان بزرگ آن شهر فقه شافعی آموخت و مدتی نیز در مدرسۀ ثقتیّۀ بغداد مُعید دروس شد.
در ۶۰۴ق/۱۲۰۷م قضای واسط و سپس نظارت اعمال آن شهر به وی واگذار گردید.
ابن خلکان گوید که او، هم در علم حساب دستی داشته و هم در سرودن شعر ، اما دربارۀ تنها قطعه‌ای که به وی نسبت داده است، خود اظهار تردید می‌کند.
وی در واسط به دنیا آمد و در همان شهر درگذشت.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج۳، ص۳۹۷،به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۹۷۷م.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آمدی»، ج۲، ص۴۹۶.    


جعبه ابزار