ابوالفضائل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضائل ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالفضائل آمدی، آمِدی، ابوالفضائل علی بن ابی‌المظفر، فقیه و ادیب شافعی
ابوالفضائل ابن‌مسعود، ابوالفضائل حسام الدین احمد بن علی، مصنف کتاب مراح الارواح در علم صرف
ابوالفضایل سعیدالدوله بن سعدالدوله حمدان، یکی از شخصیت‌های سلسله حمدان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار