ابوالفضل بن محمدعلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل بن محمدعلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفضل بن محمدعلی نجفی مسجدشاهی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
ابوالفضل بن محمدعلی واعظ نیماوردی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار