ابوالفضل عباس بن ولید اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل عباس بن ولید اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفضل عباس بن ولید اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان در قرن سوم و اوایل قرن چهارم
ابوالفضل عباس بن ولید جلکی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار