ابوالفوارس احمد بن فضل عنبری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفوارس احمد بن فضل عنبری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفوارس احمد بن فضل عنبری اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. از خواص اصحاب شیخ ابوالقاسم عبدالرّحمان بن منده و ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی بوده، و ابومحمّد نخشبی از او استماع حدیث کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۲، ص۳۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۷.    جعبه ابزار