ابوالفوارس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفوارس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالفوارس شاه شجاع کرمانی، از صوفیان قرن سوم
ابوالفوارس احمد بن فضل عنبری اصفهانی، از محدّثین اصفهان
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیردل دیلمی، از امیران آل بویه و برادر بزرگتر صمصام‌الدوله و بهاءالدوله دیلمی
قوام‌الدوله ابوالفوارس بن بهاءالدوله، از شخصیت‌های خاندان آل بویه در کرمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار