ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ حسن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ حسن ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عساکر ابوالقاسم‌ علی‌ بن‌ حسن‌ شافعی‌ دمشقی‌، ابوالقاسم‌ علی بن‌ حسن‌ بن‌ هبةالله‌ شافعی‌ دمشقی‌، برجسته‌ترین‌ فرد از خاندان‌ ابن‌عساکر
ابوالقاسم علی بن حسن بن حسول، ابوالقاسم علی بن حسن بن حسول، نخستین کس از خاندان آلِ حَسول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار