ابوالقاسم ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم ابراهیم بن محمد مودب اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان
ابوالقاسم ابراهیم بن منصور کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنچم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار