ابوالقاسم اسماعیل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابوالقاسم اسماعیل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم اسماعیل بن عباد نحوی کاتب اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان
ابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالقاسم اسماعیل بن محمد ضبی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
ابوالقاسم اسماعیل بن محمد قرشی طلحی تیمی اصفهانی، از مفسّرین و محدّثین عامّه در قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان
ابوالقاسم اسماعیل بن محمد کاغذی مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار