ابوالقاسم بن محمدحسین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم بن محمدحسین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم بن محمدحسین رفیعی مهرآبادی اردستانی اصفهانی، نویسنده و مورّخ قرن چهارده هجری
ابوالقاسم بن محمدحسین خطاط اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار