ابوالقاسم بن ملاّآقا ورنوسفادرانی سدهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم ورنوسفادرانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم بن ملاّآقا ورنوسفادرانی سدهی اصفهانی، عالم فاضل، در مولد خود و اصفهان تحصیل کرده، و تا سال ۱۲۶۵ق در قیدحیات بوده، در سال ۱۲۳۳ق مالک نسخه‌ای از شرح لمعه بوده، نسخه، جزو کتب مرحوم صدر‌هاشمی در کتابخانه دانشکده ادبیّات اصفهان موجود است.
[۱] نشریّه دانشکده ادبیّات اصفهان، سال دوم، شماره ۲ و ۳، ص۱۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نشریّه دانشکده ادبیّات اصفهان، سال دوم، شماره ۲ و ۳، ص۱۳۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۲۶.    جعبه ابزار