ابوالقاسم صاعدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم صاعدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم منصور بن اسماعیل صاعدی اصفهانی، منصور بن اسماعیل بن صاعد بن محمد از قضات خاندان آل صاعد
ابوالقاسم منصور بن محمد صاعدی اصفهانی، منصور بن محمد بن احمد بن صاعد بن محمد مشهور به قاضی برهان از قضات خاندان آل صاعد در نیشابور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار