ابوالقاسم عبدالله اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم عبدالله اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالقاسم عبداللّه بن محمد اسدی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالقاسم عبداللّه بن محمد رفاعی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوالقاسم عبداللّه بن محمد رویدشتی اصفهانی، از دانشمندان قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالقاسم عبداللّه بن محمد ضبی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار