ابوالمکارم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالمکارم ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالمکارم ابن زهره، فقیه، اصولی، متکلم، نحوی و از ثقات و نقیب سادات حلب
ابوالمکارم حسنی واعظ، حسنی واعظ، ابوالمکارم محمود بن محمد قوام‌الدین، مفسر و متکلم شیعی در نیمه دوم قرن هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار