ابوالولید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابو الولید ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالولید ابن‌صفار، یونس‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ محمد بن‌ مُغیث‌ قرطبی‌ اندلسی‌، محدث‌، فقیه‌، ادیب‌ و قاضی‌ مالکی‌
ابو الولید باجی، باجی، ابوالولید سلیمان بن خَلَف، متکلّم و ادیب برجسته اندلسی در سده پنجم
ابوالولید محمد بن احمد قرطبی، اِبْن‌ِ رُشد، ابوالولید محمد بن‌ احمد قرطبی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ مالکی
ابوالولید ابن‌منذر، اِبْن‌ِ مُنْذِر، ابوالولید محمد بن‌ عمر منذر، از سیاست‌پیشگان‌ و بزرگان‌ شِلب‌ در غرب‌ اندلس‌ و از رهبران‌ قیام‌ مریدون‌
ابوالولید محمد بن عبدالله ازرقی، صاحب کتاب اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار
ابن رشد، اِبْن‌ِ رُشد، ابوالولید، مشهور به‌ حفید (نواده‌) فیلسوف‌، شارح‌ و مفسر آثار ارسطو، فقیه‌ و پزشک‌ برجسته غرب‌ اسلامی‌ (اندلس‌)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار