ابوبشر اسماعیل بن عبداللّه عبدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبشر اسماعیل بن عبداللّه عبدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابوبشر اسماعیل بن عبداللّه عبدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی در سال ۲۶۷ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۳۴.    جعبه ابزار